شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری استان تهران لطفا نظرات خود را درج کنید
 یک خبر

روز گذشته یعنی چهار شنبه  ۹۲/۷/۱۰ ساعت ۱۴.۳۰ زمان فراخوان به پایان رسید و شرکتهائی که اسناد مناقصه را دریافت داشته بودند رزومه کاری خود را با پیشنهاد ات اجرائی لازم تسلیم دفتر شرکتهای تعاونی مسکن ۱۱ گانه قوه قضائیه و شورای نگهبان  نمودند 

پاکات تسلیم شده جمع آوری و در اختیار کارگروه اجرائی قرار داده  شد تا با بررسی کلیه آنها شایسته ترین شرکت را برای انجام  فاز دوم اجرائی بر گزینند 

لازم است به کسانی که هنوز تکالیف خود را پشت گوش انداخته و منتظر هستند تا دیگران کار را با نجام برسانند و هزینه ها را پرداخت نمایند و آنگاه آنها مفت و مجانی بیایند و سهام خود را دریافت کنند گوشزد نمایم که  اندکی فکر کنند و گوشه ای از کار را بگیرند کار به شدت در حال انجام است و متوقف هم نخواهد شد  و اکثریتی که با تکمیل پرونده هایشان انجام کار را خواستار هستند به هیچ وجه راضی نخواهند شد که کار به تعویق بیافتد و بارها هم خواستار شده اند که برای کسانی که تکالیف خود را انجام نمی دهند  اخطارهای قانونی برابر اساسنامه ارسال گردد  

|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در جمعه دوازدهم مهر 1392
 

فراخوان انتخاب مشاور ذیصلاح

 

 از کلیه مشاورین واجدشرایط درخصوص طراحی فاز 1و2 درگرایشهای معماری وشهرسازی، سازه وتأسیسات که دارای صلاحیت رتبه یک می باشند ، دعوت می شود به  دفتر تعاونی مسکن یازده گانه قوه قضائیه وشورای نگهبان واقع در مجتمع قضائی شهیدبهشتی (ره) اتاق 210مراجعه وبرگه مشخصات پروژه مورد نظر را از تاریخ انتشار ظرف 10روز برای دریافت و قیمت پیشنهادی به همراه مستندات را حداکثرتاتاریخ 10/07/92دریک پاکت دربسته  ارائه  نمایند ضمنا" مبلغ  یک میلیون ریال بابت دریافت  برگه مناقصه ومشخصات فنی پروژه به حساب تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران بشماره سیبا 0105809360005 بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز  وفیش آن را به دفتر تعاونی ارائه نمایند .

 

                                     هیأت اجرایی تعاونی های یازده گانه قوه قضائیه

|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در شنبه بیست و سوم شهریور 1392  |
 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران به شماره ثبت 164915

 

باتوجه به عدم حصول حدنصاب قانونی درتشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول ، ازکلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران به شماره ثبت 164915 دعوت می شود تا درمجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که رأس ساعت 15 مورخ 27 /05/ 1392روز یکشنبه  درمحل سالن اجتماعات مجتمع قضائی امام خمینی (ره) واقع در تهران ، خیابان داور ، دادگستری کل استان تهران ،طبقه همکف تشکیل می گردد مراجعه فرمایند.

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول که  به موجب بند یک ماده 21 ائین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون با حضور اکثریت اعضاء تعاونی رسمیت پیدامی نمودلیکن  اکثریت اعضاءحاضرنشده اندوبه علت  عدم حصول حد نصاب لازم در نوبت اول به استناد قسمت پایانی بند یک ماده مذکور ورعایت ماده 22آئین نامه ،جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم درتاریخ فوق الذکر تشکیل می گردد ودرنوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء تعاونی رسمی خواهد بودمصوبات جلسه برای اعضاء(حاضر وغایب)نافذ و معتبرو لازم الاجراءمی باشد .

گفتنی است پس ازانتشار آگهی نوبت اول واعلان  برای دریافت تقاضا جهت تصدی سمت بازرسی ؛ متقاضیان می توانند ظرف یک هفته از تاریخ انتشارآگهی  به دفتر تعاونی مراجعه نمایند ، پس از انتشار آگهی تعدادی ازافراد متقاضی تصدی سمت بازرسی بوده ، ودرموعد مقرر به دفتر تعاونی مراجعه و تقاضای خود را به دفتر ارائه کرده اند، تقاضای سمت بازرسی درجلسه هیأت مدیره مطرح شده وبه تصویب اکثریت حاضر درجلسه رسیده است .فلذا جلسه نوبت دوم مجمع بارعایت منطوق ومفهوم ماده 22آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی باهمان دستور جلسه قبلی درمکان اعلام شده تشکیل می گردد . از کلیه اعضاء تعاونی دعوت به عمل آید درجلسه مجمع حاضرشوند . چنانچه حضور عضو میسر نباشد ، آن عضو می تواند به دیگری نمایندگی داده تااینکه نماینده درمجمع حضور یابد ، وتعدادآراء وکالتی هرعضو به استناد ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی حداکثر سه رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهدبود . کسانیکه از اعضاء وکالت دارند جهت تأیید وکالت نامه (برگ نمایندگی) بایدتا یک روز قبل از برگزاری مجمع به اتفاق موکل خود به دفتر تعاونی واقع در مجتمع قضائی شهیدبهشتی (ره) طبقه دوم اتاق 210 به مسئول دفتر تعاونی جناب آقای شریفی مراجعه نمایند.

 

دستور جلسه

1-      گزارش عملکرد وبیلان کاری هیات مدیره در سال 91(عملکرد مالی)

2-      اتخاذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی شرکت وحساب سودوزیان درسال91پس از گزارش هیات مدیره و بازرسان

3-      اخذتصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود ومازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه

4-      تصویب بودجه سال جاری(92) به پبشنهاد هیات مدیره

5-      تعیین  مزایا وپاداش برای مدیر عامل ، حق الجلسه اعضای هیأت مدیره وحق الزحمه بازرسان واجازه پرداخت حق الزحمه وپاداش به کلیه اعضای هیات مدیره و افراد موثر در پیشبرد اهداف تعاونی از زمان تاسیس لغایت پایان سال 91 به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره.

6- تصویب ترک تشریفات مزایده یامناقصه (درصورت لزوم برای پیشبرد اجرائی اقدامات تعاونی مسکن و تجویز اختیار به هیأت مدیره تعاونی مسکن) .

7-  تصمیم در خصوص اعضایی که قسمتی از سهام یا کل سهام را به دیگری واگذار می نمایند

8-  انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت

9- اطلاعیه ، دستورالعمل از طریق روزنامه حمایت ،سامانه پیامک و سی ام اس دادگستری استان و وب سایت تعاونی اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                                              هیأت  مدیره      

                                                                                             سهراب ابوالقاسمی

                                                                                 ازطرف نایب رئیس هیأت مدیره

                                                                                            نادرزارع صادقی

 دو نکته قابل توجه

1-    با آنکه بارها تذکر داده شده ولی در حدود 350 نفر از اعضاء محترم نسبت به تکمیل پرونده خود و تحویل مدارک خواسته شده اقدامی نکرده اند از آنان در خواست میشود به خاطر حفظ منافع عموم اعضاء محترم و هم چنین منافع شخصی خود هر چه سریعتر در این مورد اقدام نمایند

2-     لازم است به آن دسته از  خریداران که تا کنون از واریز 2% خود داری کرده اند تذکر داده شود که چنانچه تا روز تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت دوم مبالغ خواسته شده را واریز ننمایند در تضییع حقوق خود گام برداشته اند و بدیهی است شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران مسئولیتی در باره آنان نخواهد داشت

ضمنا خریداران صرفا شریک در پروژه بوده و سهامدار غیر عضو تلقی و فاقد شرایط عمومی و اختصاصی  عضویت در تعاونی بوده و می باشند و در مجمع عمومی حق شرکت نداشته و در انتخابات به عنوان انتخاب شونده و انتخاب کننده نقشی نخواهند داشت

|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در شنبه پنجم مرداد 1392
 فردا

فردا 31 تیر سال 1392 مجمع عمومی یادتان نرود

در این مجمع فرمی دریافت خواهید کرد به شرح زیر که یک نظر سنجی است لطفا آنرا به دقت پر کرده و تحویل داده نظر خود را بیان نمائید تا بشود از آن برای خط مشی آینده استفاده کرد

 

فرم نظر خواهی

قابل توجه عضو محترم

همانطوریکه مستحضرید به موجب مصوبه مورخ 1/6/91 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه و شهردار تهران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری ،زمین منطقه 22 به عنوان معوض زمین منطقه 4 در اختیار تعاونی ها قرار گرفته و زمین در تصرف تعاونی تهران و دیگر تعاونی ها قرار دارد . پس از تملک زمین اطلاعیه فروش صادر شده ،خریداران متعددی حضور پیدا کرده که یکی از خریداران تمایل دارد حدود 30 در صد از کل سهام را خریداری کند و نسبت به ما بقی طبق قرار داد توافقی اقدام به ساخت نماید کسانی که تمایل به فروش یا ساخت دارند فرم ذیل را تکمیل و در اختیار هیئت مدیره قرار دهند ضمنا بنای مفید ساختمان احداثی 110 متر مربع در حال حاضر لحاظ شده است کسانیکه حدود 600 متر زمین در منطقه 4 دارند به صورت تقریبی 190 متر تراکم سهم آنها خواهد بود و کسانیکه حدود 470 متر زمین دارند حدود 150 متر تراکم نصیبشان خواهد شد ضمنا می توانید متراژ واحد در خواستی را هم اعلام کنید هیئت مدیره بر اساس اطلاعات در خواستی می تواند تصمیم منطقی تری اتخاذ نماید و این فرم در سابقه شما ظبط خواهد شد

هیئت مدیره

هیئت مدیره محترم تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران

با سلام ، اینجانب  نام و نام خانوادگی                                      فر زند               و با کد ملی                           عضو تعاونی مسکن با شماره عضویت                   و دارنده حدود                       متر زمین تمایل خود را برای

1-    فروش سهام به صورت تراکم

2-    ساخت با هزینه اعضاء با متراژ

3-    یا مشارکت در ساخت

را اعلام می نمایم

امضاء متقاضی

|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در یکشنبه سی ام تیر 1392
 متن اطلاعیه شماره 4 و دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
سلام

 

با خبر شدیم که جناب آقای ابوالقاسمی ریاست محترم هیئت مدیره تعاونی مسکن قضات و کارمندان  دادگستری  استان تهران  به علت تصادف در بیمارستان بستری هستند برای ایشان دعا میکنیم تا هر چه زودتر بهبودی حاصل نمایند

در زیر اطلاعیه شماره ۴ شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری استان تهران و هم چنین دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه را درج میشود تا دوستان از متن آنها مطلع گردیده و برابر آن اقدام نمایند  ضمنا در ادامه مطلب نیز اسامی اعضاء محترم که کارهای خود را انجام نداده اند و اقدامات شرکت معطل انجام آنها است را درج شده است                                    

 

 

 

 

    " اطلاعیه شماره 4 "

 

 اعضای محترم تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران به شماره ثبت 164915

 سلام علیکم ؛

شرکت تعاونی مسکن در ابتدای سال 1379 با همت تعدادی از مدیران دادگستری استان تشکیل گردیده ، پس از جری تشریفات قانونی به ثبت رسیده و در جریان اقدامات قانونی اقدام به پذیرش عضو نموده که هرعضو در زمان مقرره  وجوع تعیینی از سوی هیأت مدیره را به حساب تعاونی واقع در کاخ دادگستری پرداخت کرده است ، فیش پرداختی را تقدیم  دفتر تعاونی نموده است. اعضای پذیرش شده قریب به 1500 نفر می باشند ، پذیرش عضودردونوبت صورت گرفته است و میزان سهام متفاوت(اول و دوم) می باشد . پس از پذیرش عضو و دریافت وجوه اقدام به خرید زمین در منطقه 4 شهرداری تهران نمودند که از زمان خرید با موانع قانونی مواجه شده است ،لیکن با گذشت زمان و پیگیری هیأت مدیره شرکت و حمایت مجدانه ریاست محترم قوه قضائیه(حضرت آیت الله آملی لاریجانی) و همراهی وزیر محترم دادگستری(سیدمرتضی بختیاری) و با همدلی دیگر شرکت ها برطرف شده  است و در قبال اراضی منطقه 4 ، زمینی به مساحت حدود 14 هکتار با پیش پروانه ساختمانی در اختیار تعاونی تهران و دیگر تعاونی ها قرار گرفته است که عوض و معوض هم با اجازه ی مجمع عمومی تعاونی بوده است پس از تغییر و تحویل و تملیک ، هیأت مدیره شرکت تعاونی تصمیماتی را اتخاذ نموده اند که به شرح ذیل می باشد :    

1- در زمان پذیرش عضویت توسط هیات مدیره شرکت ، بعضی از اعضاء مدارک موضوع ماده 38 اساس نامه را جهت تشکیل پرونده عضویت و تکمیل آن تقدیم نموده و بعضی ها ارائه نکرده اند ، بعضی از اعضاء جز فیش پرداختی مدارک دیگری در پرونده عضویت ندارند . اعضاء تعاونی در حدود 1500 نفر بوده که یکصد نفر آنها فاقد هرگونه مدارک لازم می باشند  و حتی بعضی از آنها برای دریافت بنجاق و خلاصه معاملات به دفتر تعاونی مراجعه نکرده اند و حتی بعضی از  اعضاء جهت دریافت سند مالکیت به اداره ثبت اسنادواملاک  منطقه تهرانپارس مراجعه ننموده اندحدود400نفرازاعضاء مدارک مورد نظر جهت تکمیل پرونده عضویت ارائه ننموده اند که مسئولیت نقص مدارک پرونده به عهده ی عضو بوده و اگر گواهی عضویت در پروژه صادر نشده هیأت مدیره

مسئولیتی ندارد. و با توجه به حل معضل اداری شرکتهای  تعاونی مسکن و تملیک زمین در منطقه 22 تهران ، هیأت مدیره شرکت تصمیم گرفته طبق ماده 44 اساس نامه گواهی  عضویت در پروژه (گواهی برگ سهام) صادر

نماید که با مراجعه به پرونده عضویت معلوم شد مدارک ناقص است و  در جلسه هیات مدیره مورخ 28/03/1392

با اکثریت حاضر در جلسه تصویب نموده اند اسامی آن دسته از اعضاء که  فاقد اطلاعات لازم برای تکمیل مدارک و تشکیل پرونده می باشند در وب سایت تعاونی درج شود تا اینکه مراجعه  کنندگان به وب سایت، در صورتی که مطلع شوند مدارک آنها ناقص است ، شخصا " مراجعه نماید و اگرهریک از اعضاء  اسامی افراد درج شده در وب سایت را مشاهده نموده اند درصورتیکه عضو محترم می شناسند به نامبرده یا نامبردگان اطلاع داده تا اینکه ظرف

20 روز از تاریخ صدور اطلاعیه و با  رعایت اطلاعیه اصلاحی و تکمیلی شماره 2 تعاونی به شماره 8مورخه 16/8/92 مدیرعامل  به دفتر تعاونی مراجعه و نسبت به رفع نقص پرونده عضویت و  دریافت بنجاق و خلاصه معاملات جهت مراجعه به ثبت اسناد و املاک منطقه تهرانپارس به دفتر تعاونی مراجعه کرده و یا اینکه با شماره تلفن88808211 – 021 تماس حاصل نموده تا توسط دفتر تعاونی ارشاد لازم بعمل آید .                             

2 -  پس از تأسیس تعاونی ، پذیرش عضو ، خرید زمین و صدور سند مالکیت مشاعی به نام تعاونی مسکن و انتقال آن به نام اعضاء بصورت سهام ، بعضی از اعضاء بدون رعایت قانون تعاون ، اساس نامه و بدون اجازه هیأت مدیره به  غیر واگذار نموده اند ، که هیات مدیره نمی تواند خریداران را عضو تعاونی بداند به دلیل اینکه خریداران دارای شرایط  عضویت در تعاونی را طبق قانون تعاون و اساس نامه نمی باشند ، اما خریداران می توانند ذینفع در پروژه و سهامدار  باشند و گواهی عضویت دریافت نمایند مشروط بر اینکه :                                              

الف :  اجازه هیأت مدیره را نسبت به نقل وانتقال امتیاز وسهام  دریافت نمایند .

ب :هزینه اجرائی تعاونی که توسط هیأت مدیره بر حسب شرایطی تعیین و ابلاغ می شود را به حساب شماره 0105809360005 بانک ملی کاخ دادگستری بنام  تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران پرداخت نمایند.                                                                                                                    

ج : بین عضو تعاونی و خریدار اختلافی نباشد و اسناد مثبته در اختیار خریدار مورد تأیید فروشنده باشد.

د : مدارک مورد نظر تعاونی که مستند به ماده 38 اساس نامه می باشد در اختیار دفتر تعاونی قرار داده تا اینکه پرونده  عضویت و ذینفع در پروژه تکمیل شده و به تایید هیأت مدیره رسیده باشد.                                         

ذ :  ضمن رعایت موارد فوق ، دو درصد از قیمت کل سهام  را که به تایید شورای هماهنگی تعاونی های 11 گانه    قوه قضائیه  و به تصویب هیأت مدیره شرکت تعاونی رسیده به شماره حساب اعلام شده پرداخت نماید و قیمت هر

سهم بر مبنای یک متر مربع تراکم به مبلغ 8 میلیون ریال معادل هشتصد هزار تومان با توجه به شرایط اقتصادی     ( قیمت زمین ،  تراکم ، ارزش افزوده و موقعیت منطقه ) توسط مشاور تعیین شده ، ابلاغ و پرداخت شود . بطور مثال : اگر عضوی صد  سهم و معادل یکصد متر مربع در منطقه چهار دارای زمین بوده باشد به میزان 32 متر مربع تراکم ، سهم او خواهد شد و بر همین مبنا سهم تعاونی به عنوان هزینه اجرائی تعیین و ابلاغ می شود .          

با توجه به  تصویب موارد مذکور در جلسه مورخه 28/03/1392 هیات مدیره به خریداران سهام ( امتیاز) ابلاغ می شود ظرف 20 روز از تاریخ صدور اطلاعیه وجه مورد نظررا به حساب شرکت تعاونی مسکن نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری پرداخت و فیش پرداختی را به دفتر تعاونی واقع در مجتمع قضائی شهید بهشتی ، طبقه دوم اتاق

 210 جناب آقای  شریفی تحویل نمایند .اگر خریداری ، شرایط فوق الذکر را رعایت نکند گواهی عضویت در پروژه برای او صادر نخواهد شد و ذینفع در پروژه شناخته نمی شود .                                                            

ازهمکاری صمیمانه اعضاءوخریداران امتیاز که درپیشبرد اهداف تعاونی مساعدت کمال تشکربعمل می آید.

عضوهیأت مدیره ومدیرعامل               

علی اصغرشفیعی خورشیدی        

================= 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران به شماره ثبت 164915

ازکلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران به شماره ثبت 164915 دعوت می شود تا درمجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که راس ساعت 15 مورخ 31 /04/ 1392روز دوشنبه جهت شرکت در مجمع عمومی مذکور در محل سالن اجتماعات مجتمع قضائی امام خمینی (ره) واقع در تهران ، خیابان داور ، دادگستری کل استان تهران ،طبقه همکف مراجعه فرمایند.

گفتنی است جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول به موجب بند یک ماده 21 ائین نامه نحوه تشکیل مجمع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی رسمیت خواهد داشت و در صورت عدم حصول حد نصاب لازم،در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضا تعاونی رسمی خواهد بود.

متقاضیان تصدی سمت بازرسی ،بازرسان شرکت تعاونی  که دارای مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر در یکی از رشته های مالی ،حسابداری ،حقوقی و رشته های مشابه یا سه سال تجربه مفید مرتبط هستند موظفند ظرف هفت روز پس از انتشار این آگهی جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.چناچه حضور عضو میسرنباشد میتواند به شخص دیگری نمایندگی واگذار نماید که دراین صورت هرعضو، نمایندگی حداکثر سه نفر وهر فرد غیر عضو نمایندگی یک نفر را ؛بپذیرد . جهت تاییدیه برگ نمایندگی بابت هر عضو باید یک روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر تعاونی واقع در مجتمع قضائی شهید بهشتی(ره)طبقه دوم اتاق 210جناب آقای شریفی مراجعه نمایند.

دستور جلسه

1-    گزارش عملکرد وبیلان کاری هیات مدیره در سال 91(عملکرد مالی)

2-    اتخاذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی شرکت وحساب سودوزیان درسال91پس از گزارش هیات مدیره و بازرسان

3-    اخذتصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود ومازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه

4-    تصویب بودجه سال جاری(92) به پبشنهاد هیات مدیره

5-    تعیین  حقوق و مزایای  مدیر عامل ، حق الجلسه اعضای هیأت مدیره وحق الزحمه بازرسان واجازه پرداخت حق الزحمه وپاداش به کلیه اعضای هیات مدیره و افراد موثر در پیشبرد اهداف تعاونی از زمان تاسیس لغایت پایان سال 91 به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره.

 6- تصویب ترک تشریفات مزایده یامناقصه (درصورت لزوم برای پیشبرد اجرائی اقدامات تعاونی مسکن و تجویز اختیار به هیأت مدیره تعاونی مسکن) .

7-  تصمیم در خصوص اعضایی که قسمتی از سهام یا کل سهام را به دیگری واگذار می نمایند

8-  انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت

9- اطلاعیه ، دستورالعمل از طریق روزنامه حمایت ،سامانه پیامک و سی ام اس دادگستری استان و وب سایت تعاونی اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                                                       رئیس هیأت مدیره

                                                                                                       سهراب ابوالقاسم

                                                                                  از طرف نایب رئیس هیئت مدیره نادر زارع صادقی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در سه شنبه چهارم تیر 1392  |
 داد تعاون
سلام

متاسفانه وبلاگ داد تعاون  از حیز انتفاع افتاده است و آدرس جدید وبلاگ داد تعاون به دادتعاونی تغییر یافته و آدرس آن به شرح زیر می باشد

از این به بعد با این آدرس می توانید به خبر های تعاونی دسترسی پیدا کنید

 

آدرس قابل دسترسی نبود حذف شد

|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در چهارشنبه هشتم خرداد 1392  |
 اطلاعیه شماره 3

 

                             اطلاعیه شماره 3 تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران

29/2/1392                      

با سلام عضو محترم : ضمن تقدیر و تشکر به علت استقبال گرم اعضاء از اطلاعیه شماره 2 مورخ 22/2/92 و کثرت اعضاء تعاونی و عدم اطلاع بعضی از اعضاء و طولانی شدن اجرای پروژه و نیاز به ساماندهی تعاونی باستناد مصوبه مورخ 29/2/92 هیئت مد یره با تمدید مدت 10 روز پس از انقضاء   اطلاعیه شماره 2جهت ارائه مدارک مورد نظر در آن اطلاعیه  موافقت شده است .

مستدعی است همکارانی که اطلاع دارند در ارسال مدارک تسریع نموده و به آن دسته از کسانی که اطلاع ندارند به طرق مقتضی اطلاع رسانی نمایند تا اینکه سایر اعضاء و خریداران امتیازنیز نسبت به ارائه مدارک اقدام عاجل نموده و هیئت مدیره را در تکمیل لیست اعضاء یاری رسانند تا هیئت مدیره بتواند در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی عضویت در پروژه موضوع ماده 44 اساسنامه اقدام نماید.

با تشکر

علی اصغر شفیعی خورشیدی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392
 دقت

 قابل توجه اعضاء محترم تعاونی مسکن قضات و کارمندان  دادگستری کل استان تهران

ضمن تقدیرو تشکر از همراهی و همدلی و توجه به اطلاعیه شماره یک و دو در رابطه با تحویل تصویری از مدارک  مورد تقاضا اعم از اعضاء و خریداران متذکر می گردد نسبت به ارسال تصویر مدارک تسریع فرموده تا اینکه هیئت مدیره و مدیر عامل بتوانند در رفع نقص پرونده های عضویت اقدام نموده و سپس گواهی عضویت بی نقص در پروژه را صادر نمایند و هر گونه خبری که خارج از تصمیمات اکثریت هیئت مدیره و دفتر مدیر عامل منتشر شود وجاهت قانونی نداشته و ندارد و از پیشنهادات اعضاء محترم  برای ارتقاء کیفی در نحوه اداره تعاونی و تسریع در اجرای اهداف و خط مشی تعاونی استقبال نموده تشکر و امتنان خود را تقدیم می دارد

علی اصغر شفیعی خورشیدی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392
 اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2 اصلاحی و تکمیلی شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران

قابل توجه اعضاء تعاونی مسکن ؛ همانطوری که مستحضرید پس از پیگیریهای به عمل آمده و حمایت ریاست محترم قوه قضائیه ؛همراهی وزیر محترم دادگستری ؛شهر داری تهران و ارتش جمهوری اسلامی  زمینی در منطقه22 تهران به مساحت قریب به 14 هکتار بعد از شهرک شهید باقری ادامه اتوبان شهید همت در قبال اراضی منطقه 4 به تعاونی های مسکن 11 گانه قوه قضائیه و شورای نگهبان به انضمام پیش پروانه های ساختمانی تحویل و واگذار گردیده است . و زمین در اختیار تعاونی ها قرار دارد و بر آن مسلط می باشیم ؛که نسبت به تعویض زمین درمجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم 19/9/1390 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ 1/6/1391 بنا به دلایلی مطرح شد واکثریت اعضاء حاضر در جلسه سال 90 و 1391 با واگذاری اراضی و معاوضه زمین شهید بابائی با لحاظ ضوابط و شرایط مقرره و رعایت غبطه اعضاء به عنوان تعیین خط مشی و برنامه  وفق ماده 37 قانون تعاون به تصویب رسیده و در سیاست های راهبردی تعاونی فروش سهام با امتیاز تحت عنوان تراکم ؛ ساخت و ساز از طریق اخذ و در یافت تسهیلات بانکی ؛ ساخت و ساز با مشارکت شرکت ها (سرمایه گذار ) حقیقی و حقوقی و ساخت و ساز با مشارکت اعضاء به تصویب مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت دوم به تصویب رسیده که اختیارات مذکور به هیات مدیره تعاونی واگذار گردیده است .بر گذاری مجمع بر اساس قانون تجارت ؛قانون تعاون و اساسنامه شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان کل دادگستری استان تهران بوده و می باشد . واگذاری زمین منطقه 4 به شهرداری تهران و تحویل زمین در منطقه 22 تهران از شهرداری و واگذاری به تعاونی ها عملی شده و زمین در اختیار تعاونی ها می باشد و پیش پروانه دریافت شده ؛ و اخذ پروانه ساختمانی به صورت نهائی مشروط به پرداخت سهم آموزش و پرورش ؛تامین اجتماعی و آتش نشانی با رعایت قواعد و مقررات شهر سازی خواهد بود و صدور پروانه نهائی توسط شهرداری علاوه بر موارد فوق نیازمند انتخاب مشاور میباشد که شرکت تعاونی طبق تبصره 4 ماده 46 اساسنامه اقدام به انتخاب مشاور نموده ؛و مشاور طراحی را بر اساس ضوابط شهرداری به عمل آورد  تا اینکه صدور پروانه ساخمانی توسط شهرداری به نفع تعاونی میسر شود .با توجه به اینکه سند مالکیت اراضی در منطقه 4 به صورت سهام به نام اعضاء می باشد و مقرر شد سند مالکیت اراضی واقع در منطقه 4 بنام شهرداری صادر شود و سند مالکیت زمین منطقه 22 بنام تعاونی های 11 گانه با رعایت میزان مالکیت سهام در منطقه4 ؛بنام تعاونی ها صادر گردد و مقدمات تنظیم سند فراهم شده که الزاما "دریافت اصل سند مالکیت از اعضاء و صدور گراهی عضویت در پروژه بصورت تراکم طبق ماده 44 اساسنامه لازم و ضروری است و با بررسی سوابق اعضاء در تعاونی و به علت نقص مدارک اطلاعیه ای در تاریخ 1/2/92 صادر شده و به اعضاء ابلاغ گردیده ؛ تا اینکه ظرف 20 روز از تاریخ 10/2/92 لغایت30/2/92 تصویری از سند مالکیت ؛کارت ملی؛شناسنامه ؛حکم کارگزینی و آدرس پستی وفق ماده 38 اساسنامه در اختیار دفتر تعاونی قرار گیرد حتی موضوع صدور گواهی عضویت پروژه در جلسه مورخ 8/2/92هیات مدیره مطرح و اکثریت اعضاء هیات مدیره با این اقدام موافقت و در حال اجرائی است ؛ و اما ممکن است بعضی از اعضاء سهام خود را به دیگران واگذار کرده باشند که نقل و انتقال سهام وفق بند 4 ماده 37 قانون تعاون لزوما" با موافقت هیات مدیره می باشد  فلذا به آن دسته از کسانی که امتیاز یا سهام خریداری نموده اند ابلاغ می گردد مدارک مورد نظر از قبیل کپی سند مالکیت ؛شناسنامه ؛کارت ملی و آدرس پستی و سایر اسنادی که در اختیار دارند جهت ارائه و ضم در سابقه به دفتر تعاونی ارائه نمایند . ضمنا پس از موافقت هیات مدیره هزینه نقل و انتقال به حساب تعاونی که شماره حساب آن در اطلاعیه شماره 1 قید گردیده پرداخت و پس از آن صدور گواهی عضویت در پروژه عملی خواهد شد . در پایان متذکر میشود هر گونه پیشنهاد بابت خط مشی و برنامه تعا ونی د ارند کتبا"و یا از طریق سامانه پیامک نمایند و هر گونه اطلاع رسانی از طریق سایت تعاونی بوده و آدرس آن قبلا" پیامک شده است ؛ از همکاری صمیمانه همکاران قضائی و اداری و خریداران که در اجرای اهداف تعاونی همکاری می نمایند کمال تشکر به عمل می آید .

علی اصغر شفیعی خورشیدی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره   

|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392
 توجه

قابل توجه اعضائ محترم شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان دادگستری استان تهران

با سلام در اوائل تاسیس شرکت چون در نظر بوده است که زمین خریداری و تحویل اعضاء گردد لذا اطلاعات سجلی و شخصی به نحو کامل دریافت نشده و هم چنین عده ای از اعضاء سند مالکیت خود را به غیر منتقل کرده اند که نام و مشخصات کامل اعضاء به طور شفاف و کامل در اختیار نیست هم چنین با توجه به اینکه شرایط از جهات مختلف تغییر کرده و همانگونه که شاهد هستید منتهی به تعوض زمین و تصویب اساسنامه جدید از سوی مجمع عمومی گردیده است

وجود اطلاعات شخصی و مشخصات سجلی اعضاء محترم جهت صدور گواهی عضویت هولو گرام دار  با مهر بر جسته لازم و ضروری است و به علت نقص این گونه اطلاعات امکان صدور گواهی عضویت به تعویق افتاده است

ضمن پوزش از تعویق به عمل آمده لازم است تصویری از سند مالکیت ،کارت ملی ،کپی شناسنامه ، حکم کارگزینی ،آدرس پستی ، کد پستی و شماره تلفن ثابت و همراه خود را ظرف 20 به دفتر شرکت اعلام وتحویل نمایند تا گواهی عضویت بدون نقص صادر گردد بدیهی است به محض آماده بودن گواهی عضویت اصل گواهی در قبال اخذ سند مالکیت تحویل خواهد شد

ضمنا آن دسته از افرادی که اسنادی را از اعضاء اصلی خریداری کرده اند ضمن ارائه مدارک یاد شده و پرداخت هزینه نقل و انتقال پس از بررسی هیئت مدیره به عضویت  شرکت پذیرفته شده و گواهی عضویت آنان نیز صادر و تحویل خواهد شد

از همکاری صمیمانه اعضاء محترم کمال تشکر و امتنان را دارد

مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان دادگستری استان تهران

علی اصغر شفیعی خورشیدی   

|+| نوشته شده توسط هیئت مدیره در سه شنبه دهم اردیبهشت 1392
 
 
بالا